Tlf.: +45 43 35 06 06

Tilbage til webshop

EVZ Transmission A/S – Salgs-/leverings Betingelser.

 

§  1.         Anvendelse:
§  1.1       Disse salgs-/leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale.
Købers indkøbsbetingelser finder ikke anvendelse, med mindre EVZ transmission a/s
(herefter benævnt EVZ) skriftligt har accepteret disse.

§  2.         Tilbud og pris:
§  2.1        Hvis andet ikke er aftalt, finder EVZ’s til enhver tid gældende prisliste anvendelse.
§  2.2        Alle priser er eksklusive merværdiafgift eller andre offentlige afgifter.

§  3.         Levering:
§  3.1       Levering sker altid ab lager Ishøj.

§  4.         Forsinkelse:
§  4.1       EVZ er ikke ansvarlig for forsinkelse.
§  4.2       EVZ er under ingen omstændigheder ansvarlig for økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tidstab eller tab lidt af tredjemand.

§  5.         Betaling:
§  5.1       Betaling skal ske i overensstemmelse med de på tilbud/faktura angivne betingelser.
§  5.2       Erlægger køber ikke betalingen rettidigt er EVZ berettiget til fra forfaldsdatoen, at beregne morarenter af det til enhver tid gældende beløb.

§  6.         Ejendomsforbehold:
§  6.1       Varerne forbliver EVZ’s ejendom, indtil betalingen af samtlige beløb vedr. leverance er erlagt fuldt ud.

§  7.         Ansvarsfrihed:
§  7.1       Al rådgivning fra EVZ’s side er udelukkende af vejledende art og der kan således ikke påføres EVZ et rådgiveransvar.
§  7.2       Hvis det indkøbte skal indkorporeres af køberen i dennes eller tredjemands produkter og det viser sig, at det købte ikke fungere tilfredsstillende i disse
produkter, bærer køberen selv ansvaret herfor.

§  8.         Returnering:
§  8.1       Returnering af varer kan kun finde sted efter aftale indtil 30 dage fra fakturadato og ved franko fremsendelse i ubrudt originalemballage,
i hel og ubeskadiget stand til EVZ’s adresse med angivelse af faktura-nr., retur-vare-nr. samt oplysninger om, hvem hos EVZ det er aftalt.
Der beregnes et ekspeditionsgebyr på 20%.
§  8.2        Specielt fremskaffede varer samt specielt tilvirkede varer tages ikke retur.

§  9.          Ansvar for mangler:
§  9.1        Køber skal kontrollere og undersøge leverancen umiddelbart efter modtagelsen,
Eventuelle mangler skal straks og senest 8 dage efter levering, meddeles EVZ.
Mangler kan ikke gøres gældende overfor EVZ senere end 8 dage efter EVZ’s levering af varen.
Hvor det drejer sig om fejlekspederede vare, skal reklamationen ske indenfor 14 dage fra fakturadato.
§  9.2         Hvis leverancen er mangelfuld, påtager EVZ sig efter eget valg, at:
– ombytte den mangelfulde leverance ved levering af en ny tilsvarende leverance.
– eller kreditere købet for den mangelfulde leverance.
– eller udbedre manglen.
§  9.3          Ved reparation og ombytning skal køber returnere den defekte leverance.
Returneringen og fremsendelsen på ny sker for købers regning og risiko.
§  9.4           Udover det ovenfor anførte kan køber ikke rejse krav af nogen art mod EVZ.
§  9.5           Såfremt EVZ efter modtaget reklamation kan konstatere, at der ikke foreligger nogen mangel for hvilken EVZ har afhjælpningspligt,
tager EVZ forbehold for enhver udgift og ethvert tab afholdt eller lidt af EVZ som følge af reklamationen.
§  9.6           EVZ hæfter ikke for mangler, der skyldes fejlagtig behandling/befordring/opbevaring el. i øvrig forsømmelse af andre end EVZ.
EVZ’s ansvar omfatter kun mangler, der viser sig under en normal og hensigtsmæssig opbevaring og brug af varen.
§  9.7           EVZ fraskriver sig ethvert ansvar for andre økonomiske konsekvenstab som følge af eventuelle mangler, herunder driftstab, tidstab og tabt
arbejdsfortjeneste.

§ 10              Produktansvar:
§ 10.1           Bortset fra tilfælde, hvor skade og ansvar er omfattet af ufravigelige bestemmelser i gældende lov om produktansvar, gælder følgende bestemmelser om
EVZ’s ansvar for skade forvoldt af den leverede vare eller serviceydelse.
§ 10.2            EVZ er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens den leverede vare er i købers besiddelse.
EVZ er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber eller på produkter hvor i disse indgår.
§ 10.3            EVZ er ikke ansvarlig for økonomisk konsekvenstab, herunder driftstab, tidstab og tabt arbejdsfortjeneste.
§ 10.4            I den udstrækning EVZ måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand. Er køber forpligtet til, at holde EVZ skadesløs i samme omfang,
som EVZ’s ansvar er begrænset efter de tre foregående punkter.
§ 10.5            Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af partnerne om erstatningsansvar i h.t. dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
§ 10.6            Køber er forpligtet til, at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod EVZ på grundlag af en skade,
som påstås forårsaget af den leverede vare eller serviceydelse.

§ 11.               Force majeure:
§ 11.1             Skulle muligheden for, at opfylde eller modtage leverance, væsentligt besværliggøres hos en af parterne, som følge af arbejdskonflikt, andre
omstændigheder udenfor parternes kontrol, såsom krig, myndighedernes foranstaltning, omfattende driftsforstyrrelser, udebleven eller energimangel,
er den pågældende part berettiget til at ophæve en indgået aftale.
§ 11.2             Den part som vil påberåbe sig ret i.h.t. ovenstående, skal uopsætteligt skriftligt give den anden part meddelelse herom.

§ 12                Ansvarsfraskrivelse:
§ 12.1             Ovennævnte punkter indeholder bestemmelser, efter hvilke EVZ fraskriver sig et ansvar. Køber bør selv tegne forsikring i det omfang,
køber ønsker, at sikre sig mod sådanne tab, eller køber må indregne risikoen for tab i sin avance.

§ 13                 Lovvalg og værneting:
§ 13.1              Tvistigheder i anledning af aftaler eller tilbud og alt, som har sammenhæng hermed, skal afgøres efter dansk ret.
§ 13.2              Bortset fra, hvad der følger af § 10.6 ovenfor, skal enhver tvist afgøres ved Sø- & Handelsretten i København med appel til Højesteret,
dog kan EVZ vælge, at udtage stævning eller foretage retsskridt ved købers hjemting eller på ethvert sted, der efter gældende ret er lovlig værneting.

Stort varelager

Vi har altid et bredt udvalg
af produkter og reservedele

Personlig service

Vi vægter personlig service
højt - så ring endelig!

12 måneders garanti

Vi har 12 måneders garanti
på næsten alle produkter